Renginiai

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai
2018-12-04 - 0000-00-00
Kęstučio 22, Kaišiadorys
KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

Pradedame formuoti klausytojų grupę į 2018 m. rudenį planuojamus organizuoti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus. Prašome regsitruotis el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt Kursai mokami, kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu. Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.

Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją.

Programos paskirtis – suteikti Mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.

Programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų). Programą sudaro 2 sesijos (3 ir 3 dienų).

Programos dalyviams, išklausiusiems visas Programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.