Kvalifikacijos tobulinimo programa "Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumo: sėkmingo įsivertinimo patirtys pradinėse klasėse“

2021.05.11

 

 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA „ĮSIVERTINIMAS, UGDANTIS VAIKO ATSAKOMYBĘ IR SAVARANKIŠKUMO: SĖKMINGO ĮSIVERTINIMO PATIRTYS PRADINĖSE KLASĖSE“

 

Kviečiame pradinių klasių mokytojus  dalyvauti 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje ir susipažinti su kolegių Laimutės Dekienės, Jūratės Šeškevičienės, Renatos Sausaitienės, Daivos  Vaičiulionienės gerąja patirtimi. Seminarų metu  lektorės aptaria vertinimo, įsivertinimo, refleksijos procesų svarbą, pasidalina sėkmingais praktiniais pavyzdžiais, sudaro galimybę juos išbandyti, aptarti. 

Balandžio 7, 19 dienomis lektorė Laimutė Dekienė jau vedė seminarą  „Įsivertinimas-vertinimas-įvertinimas-refleksija“ bei aptarė kartu su  20 mokymų dalyvių žemų mokinių pasiekimų priežastis, savarankiškumo, atsakomybės ar motyvacijos stoką. Vertinimas vardan mokymosi padeda spręsti šias problemas. Įsivertinimas ir refleksija suteikia pagrindą tolesniems žingsniams, atitinkantiems mokinių reikmes, nes mokytojas planuoja veiklą lanksčiai, pasidalija su mokiniais atsakomybe už jų mokymąsi, klasėje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi. Tikimės, kad  mokymų dalyviai, susipažinę Laimutės Dekienės praktikoje taikomais metodais, atsakė į klausimą, kodėl reikalingas įsivertinimas ir refleksija. Nedalyvavusieji seminare turės galimybę susipažinti su pradinių klasių mokytojos metodininkės Laimutės Dekienės patirtimi Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banke.

Balandžio 28 d. ir gegužės 24 d. II programos modulio „Įsivertinimas - kelias į sėkmę pamokoje“ (10 val. - 7 val. kontaktinio darbo ir 3 val. savarankiško darbo) metu lektorė Jūratė Šeškevičienė atsako į šiuos klausimus: kaip motyvuoja įsivertinimas mokinius siekti geresnių ugdymosi rezultatų, kaip pamatuoti, ką mokame, gebame, žinome,  kas padeda planuoti tolimesnę ugdymo(si) veiklą, kaip mokiniui atrasti savo stiprybes, žinoti ir tobulinti silpnąsias vietas,  kokie yra sėkmingi vertinimo ir  įsivertinimo būdai kontaktinėse ir nuotolinėse pamokose. Seminaro metu mokytoja Jūratė Šeškevičienė aptaria savo  vertinimo ir įsivertinimo patirtis ugdymo procese.

Jau pradėta registracija į III programos modulį „Kaip įsivertinimas keičia tolimesnį mokymąsi (atnaujinamo ugdymo turinio kontekste)?“  (10 val. - 6 val. kontaktinio (teorija ir praktika)  ir 4 val. savarankiško darbo). Lektorė Renata Sausaitienė atsakys į šiuo metu švietimo bendruomenei aktualiausius klausimus: Kas vyksta? Kokie pokyčiai laukia? Kokią reikšmę ir kokią vietą atnaujintame ugdymo turinyje turės vertinimas ir įsivertinimas? Kaip jis keis (keičia) tolimesnį mokymąsi? Mūsų pasaulis nuolat kinta ir pokyčių kontekste labai svarbūs tampa gebėjimai spręsti problemas, mokytis tyrinėjant, atrandant naujus aktyvius mokymosi metodus, įsivertinti, planuoti ir analizuoti savo mokymosi procesą. Atnaujinamame ugdymo turinyje didelis dėmesys skiriamas temų aktualizavimui, mokiniui sudarant sąlygas ugdytis reikiamus gebėjimus, visuminio integravimo galimybėms. Kinta mokinių pasiekimų vertinimo sistema. Svarbu vertinti mokinių pažangą, planuoti pagalbą, pagal galimybes - personalizuoti ugdymą. Mokiniai, pasitelkę efektyvius įsivertinimo įrankius, būdus, priemones, pagal galimybes modeliuoja, planuoja savo tolimesnį mokymąsi. Programos įgyvendinimo metu bus išanalizuotos sėkmingo vertinimo ir įsivertinimo patirtys, savivaldaus mokymosi būdai ir priemonės, fenomenais grįsto ir personalizuoto mokymosi pavyzdžiai. Išanalizuotą medžiagą rekomenduojama taikyti aktyviai, kūrybinei, tiriamajai, įsivertinimą skatinančiai mokymosi aplinkai kurti.

                      Suskubkite, registruokitės SEMI+ sistemoje ir dalyvaukite.

 


Atgal