Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų metodų mugė „Įsivertinkime ir praaukime vakarykštį save“

2019.10.07

Kviečiame dalyvauti Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų metodų mugėje „Įsivertinkime ir praaukime vakarykštį save“. Mugė vyks 2019 m. spalio 28 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje (Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys). Pradžia – 9.30 val.  

  PATVIRTINTA

    Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

    Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo

    2019 m. spalio 2 d.  įsakymu Nr. DS-ŠV-367

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ METODŲ MUGĖS

,,ĮSIVERTINKIME IR PRAAUKIME VAKARYKŠTĮ SAVE“

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų metodų mugės (toliau – Mugė) „Įsivertinkime ir praaukime vakarykštį save“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.

2. Mugę organizuoja Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija. Partneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Tikslas – tobulinti mokytojų gebėjimą taikyti įvairius mokinių / vaikų pasiekimų ir pažangos įsivertinimo metodus.

 4. Uždaviniai:

4.1. pasidalinti mokinių / vaikų įsivertinimo metodų taikymo praktinėje veikloje gerąja patirtimi;

4.2. susipažinti su mokytojų gerąja patirtimi, siekiant tobulinti mokinių / vaikų įsivertinimo metodų taikymą praktinėje veikloje;

4.3. skatinti mokytojus teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankui metodines priemones mokinių / vaikų pasiekimų ir pažangos įsivertinimo tema.

 

III. DALYVIAI

 

5. Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai:

5.1. praktiškai išbandę mokinių / vaikų įsivertinimo metodą(-us) pamokoje / veikloje ir norintys pasidalinti gerąja patirtimi;

5.2. norintys patobulinti gebėjimą taikyti mokinių / vaikų įsivertinimo metodus praktinėje veikloje.

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA

 

6. Mugė vyks 2019 m. spalio 28 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje (Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys). Pradžia – 9.30 val.  

 7. Mokyklos, norinčios dalyvauti Mugėje, užpildę dalyvių registracijos anketą (1 priedas) iki spalio 18 d. atsiunčia ją el. paštu: rita.zukauskaite@v.girzado-progimnazija.lt.

 8. Užsiregistravusiai mokyklai skiriama erdvė, kurioje sudaromos galimybės pasirinktu būdu pristatyti mokytojų gerąją patirtį.

 9. Individuali dalyvių registracija Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus  elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki spalio 24 dienos.

10. Informacija apie Mugę teikiama Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos interneto svetainėse. Organizavimo klausimais informacija teikiama tel. 8 610 26511.

11. Visiems mugės dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (kaina 2 eurai), pasidalijusiems gerąja darbo patirtimi – Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro pažymos.

12. Dalyviai, kurie paraiškoje pažymi sutinkantys teikti metodines priemones mokinių / vaikų mokymosi įsivertinimo tema Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankui:

12.1. parengia jas vadovaudamiesi Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banko tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VI.2-48;

12.2. pateikia priemones Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus elektroniniu paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt. iki 2019 m. lapkričio 11 dienos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti šiuos nuostatus.

14. Dalyvio registracija reiškia jo sutikimą su visomis šiuose nuostatuose numatytomis sąlygomis.

____________________________

                                                                                                                            Metodų mugės nuostatų

                                                                                                                                                                     1 priedas

 

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ METODŲ MUGĖS

„ĮSIVERTINKIME IR PRAAUKIME VAKARYKŠTĮ SAVE“

DALYVIO(-IŲ) PARAIŠKA

 

Mokyklos pavadinimas: ..............................................................................

Dalyvių skaičius...........................................................................................

Informacija apie dalyvį(-ius):

Dalyvio vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

 

Kontaktiniai duomenys (telefonas ir elektroninis paštas)

 

Metodo(-ų)  pavadinimas(-ai)

 

Trumpas metodo(-ų) aprašymas (tikslas;  ugdytinių amžius; eiga; metodo privalumai ir trūkumai). Apimtis – iki 200 žodžių.

 

Šaltiniai apie metodą (jei dalyviui yra žinomi)

 

Sutinku pateikti metodą Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankui (pažymėkite X)

 

Metodo pristatymui reikalingas/planuojamas laikas

 

Pasirinktas metodo pristatymo būdas (pažymėkite X)

Praktinis metodo išbandymas

Demonstravimas ir aptarimas

(filmuota medžiaga)

Stendinis pranešimas

Metodinės priemonės

Interaktyvus pristatymas

Pateiktys

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Dalyvio vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

 

Kontaktiniai duomenys (telefonas ir elektroninis paštas)

 

Metodo(-ų)  pavadinimas(-ai)

 

Trumpas metodo(-ų) aprašymas (tikslas;  ugdytinių amžius; eiga; metodo privalumai ir trūkumai). Apimtis – iki 200 žodžių.

 

Šaltiniai apie metodą (jei dalyviui yra žinomi)

 

Sutinku pateikti metodą Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankui (pažymėkite X)

 

Metodo pristatymui reikalingas/planuojamas laikas

 

Pasirinktas metodo pristatymo būdas (pažymėkite X)

Praktinis metodo išbandymas

Demonstravimas ir aptarimas

(filmuota medžiaga)

Stendinis pranešimas

Metodinės priemonės

Interaktyvus pristatymas

Pateiktys

Kita

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Dalyvio vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

 

Kontaktiniai duomenys (telefonas ir elektroninis paštas)

 

Metodo(-ų)  pavadinimas(-ai)

 

Trumpas metodo(-ų) aprašymas (tikslas;  ugdytinių amžius; eiga; metodo privalumai ir trūkumai). Apimtis – iki 200 žodžių.

 

Šaltiniai apie metodą (jei dalyviui yra žinomi)

 

Sutinku pateikti metodą Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankui (pažymėkite X)

 

Metodo pristatymui reikalingas/planuojamas laikas

 

Pasirinktas metodo pristatymo būdas (pažymėkite X)

Praktinis metodo išbandymas

Demonstravimas ir aptarimas

(filmuota medžiaga)

Stendinis pranešimas

Metodinės priemonės

Interaktyvus pristatymas

Pateiktys

Kita

 

 

 

 

 

 

 

               

 


Atgal