Pokyčiai neišvengiami

2019.01.30

Kryptingas pokyčio projekto „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ veiklų įgyvendinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose duoda pirmuosius apčiuopiamus rezultatus. Vienas iš jų – Švietimo pokyčių inicijavimo grupės sukūrimas. Kas tai? Švietimo pokyčių inicijavimo grupė – savivaldybės teritorijoje kartu veikiantys švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui arba įstaigos vadovo deleguoti mokytojai. Grupės pagrindinė paskirtis – identifikuoti ir spręsti problemas, kylančias savivaldybės mokyklose siekiant mokinių pažangos. Grupės atsiradimas keičia tradicinį, dar nuo sovietinių laikų taikytą metodinės veiklos organizavimo modelį: atsisakyta realiai neturinčios sprendimų galios, vangiai veikusios savivaldybės mokytojų metodinės tarybos, kurią sudarė metodinių būrelių pirmininkai, ir tradicinės metodinių būrelių veiklos organizavimo tvarkos. Nuo šiol mokytojams suteikiama galimybė visiškai laisvanoriškai, savo iniciatyva, savarankiškai, pačių pasirinktu laiku burtis, tartis, planuoti veiklą, spręsti mokymo ir mokinių mokymosi problemas, o Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras įsipareigoja padėti tiems mokytojų dalykiniams būreliams, grupėms ar klubams, kurie ligi šiol aktyviai veikė arba planuoja veikti ir norės susitikti Neformaliojo švietimo skyriaus patalpose. Skyrius įsipareigoja informuoti bendruomenę apie tokius mokytojų susibūrimus, konsultuoti juos kvalifikacijos tobulinimo, gerosios patirties sklaidos ir kitais klausimais, jei toks poreikis būtų. Svarbiausia, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje mokytojų gerosios patirties sklaidą nuo šiol bus planuojama, organizuojama, vykdoma ir analizuojama tariantis ir priimant sprendimus kartu su Švietimo pokyčių inicijavimo grupe. Ši grupė padės įgyvendinti švietimo politiką savivaldybėje, tarsis dėl bendro prioriteto, planuos veiklą, kartu spręs kylančias problemas, analizuos, kokie gerosios patirties renginiai bus reikalingi ir planuojami kalendoriniais metais, stebės, analizuos, įvertins tokių renginių veiksmingumą ir tikslingumą.
Švietimo pokyčių inicijavimo grupė darbą pradėjo 2018 m. rudenį. 2019 m. sausio 23 d. jau trečią kartą susirinkę grupės nariai tarėsi dėl LL3 projekto metu savivaldybės švietimo bendruomenės sutarto prioriteto (įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą) įgyvendinimo: analizavo įsivertinimo silpnybes ir stiprybes pamokoje, kurias įvardino pačios mokyklos dar lapkričio mėnesį, susipažino su sausyje įvykusio mokinių apskritojo stalo diskusijos - forumo metu įvardintomis problemomis, aptarė atvirų pamokų ciklo metu pastebėtus tobulintinus įsivertinimo taikymo pamokose aspektus. Išanalizavus turimus duomenis paaiškėjo penkios temos, šiuo metu aktualiausios rajono švietimo įstaigoms: pamokos uždavinys ir vertinimo/įsivertinimo kriterijai; individualizavimas ir diferencijavimas pamokoje; tikslingas vertinimo/įsivertinimo duomenų panaudojimas; įsivertinimo metodų/būdų įvairovė ir tikslingumas; ikimokyklinio ugdymo vaikų pažangos pamatavimas. Atsižvelgiant į tai bus parengti penki kvalifikacijos tobulinimo programos moduliai, kurių metu pedagogai tobulins kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, stebėdami praktinę veiklą, dalyvaudami edukacinėse išvykose ir pan. Programos vykdymą finansuoja Kaišiadorių rajono savivaldybė.


Atgal