Informacija apie KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrių

2018.01.03

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius siekia sudaryti tinkamas sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų.

Skyriaus darbuotojai koordinuoja, planuoja ir įgyvendina neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi (tame tarpe ir rajono pedagoginių darbuotojų, pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą), informuoja ir konsultuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvius, tiria neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi poreikius, organizuoja mokyklų aprūpinimą Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių  įstaigų perduodama mokykline dokumentacija ir nemokama literatūra, koordinuoja savivaldybės mokyklų karjeros koordinatorių veiklą, organizuoja renginius mokiniams, jaunimui ir suaugusiesiems: konkursus, parodas, paskaitas, dalykines olimpiadas, šventes, analizuoja jų rezultatus, organizuoja  rajono etapo olimpiadų, konkursų nugalėtojų ir juos lydinčių asmenų pavėžėjimą į šalies etapo olimpiadas, konkursus, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija arba jos įgaliota institucija.

Skyriaus vykdoma pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veikla akredituojama kas 5 metus. Šiuo metu akreditacija suteikta iki 2020 metų.

 

 


Atgal