Kviečiame dalyvauti konkurse „Mano šeimos istorija“

2018.01.09

                                                                                                                                 Nuostatai patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V1E-6

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENTOJŲ KŪRYBOS KONKURSO „MANO ŠEIMOS ISTORIJA“,

SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI,

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kūrybos konkurso „Mano šeimos istorija“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja tikslą, temas, dalyvius, Konkurso vykdymo laiką, vietą, organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras (toliau – KŠSPC).

3. Konkurso organizatorių socialiniai partneriai – Kaišiadorių muziejus, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kaišiadorių kultūros centras.

4. Konkurse kviečiami dalyvauti Kaišiadorių rajono gyventojai.

5. Konkursas „Mano šeimos istorija“ skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Organizatoriai kviečia Kaišiadorių krašto gyventojus tapti savo šeimos istorijos tyrinėtojais, metraštininkais, istorinio, kultūrinio savitumo saugotojais bei puoselėtojais ir taip pažymėti Lietuvos atkūrimo šimtmetį. Šeimos istorija – valstybės istorijos pamatas. Kiekvieno Kaišiadorių rajono gyventojo ir jo šeimos gyvenimo istorija yra svarbi Kaišiadorių krašto, visos Lietuvos istorijos dalis. Šeimoje mokoma mylėti ir gerbti vieniems kitus, branginti gerus santykius, puoselėti gimtąjį kraštą, gimtąją kalbą, laikytis senų ir kurti naujas tradicijas. Kviečiame konkurso dalyvius pasidalinti savo šeimos istorijomis: prisiminimais, šeimos narių pasakojimais, svarbių šeimos vertybinių nuostatų, tradicijų, įvykių, papročių, likimų aprašymais ar nupieštais, nutapytais ar fotografuotais vaizdais.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS

 

6. Konkurso tikslas – skatinti Kaišiadorių rajono gyventojus domėtis savo šeimos, o per ją – ir visos Kaišiadorių rajono bendruomenės, Lietuvos valstybės praeitimi, saugoti tautos tapatumą, didžiuotis savo šeima, gimtąja šalimi, atskleisti kūrybinius gebėjimus.

 

III SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

 

7. Dalyvių amžiaus grupės: I grupė (nuo iki priešmokyklinio amžiaus iki 10 metų); II grupė (11 – 18 metų), III grupė (suaugusieji – 19 m. ir vyresni).

 

 

IV SKYRIUS

KŪRYBINIŲ DARBŲ TEMOS IR REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS

 

8. Konkurso kūrybinių darbų temos ir sritys:

8.1. „Mano šeimos istorija“ (proza arba dailė);

8.2. „Kuo svarbus Kaišiadorių kraštas mūsų šeimai?“ (proza arba dailė);

8.3. „Giminės medis“ (dailė).

9. Bendrieji reikalavimai:

9.1. Kūriniai turi būti originalūs. Pateikdamas kūrinį dalyvis garantuoja, kad yra jo autorius. Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako kūrinį atsiuntęs Konkurso dalyvis.

9.2. Grupiniai kūriniai nepriimami.

9.3. Autorius gali pateikti tik vieną kūrinį vienai iš žemiau pateiktų kūrybinių darbų temų pagal vieną sritį (proza arba dailė):

„Mano šeimos istorija“ (proza arba dailė);

„Kuo svarbus Kaišiadorių kraštas mūsų šeimai?“ (proza arba dailė);

„Giminės medis“ (dailė).

10. Reikalavimai prozos kūriniams:

10.1. Konkursui gali būti teikiami prozos kūriniai (rašinys, esė, novelė, pasakojimas ir pan.).

10.2. Žanras nereglamentuojamas, laisvai pasirenkamas.

10.3. Didžiausia kūrinio apimtis – keturi A4 formato lapai.

10.4. Kūrinys gali būti iliustruotas fotografijomis.

10.5. Teksto rinkimui naudojamas teksto redaktorius MS Word, 12 dydžio ir Times New Roman stiliaus šriftas.

11. Prozos kūriniuose rekomenduojama (pasirinktinai):

11.1. papasakoti apie tėvų ir (ar) protėvių gyvenimą, veiklą, kūrybą, šeimos tradicijas, papročius arba įvykius, pakeitusius šeimos likimą;

11.2. aprašyti šeimos albume esančią fotografiją (gali būti kelios fotografijos, bet ne daugiau negu penkios), kurioje įamžinti šeimos nariai, protėviai, svarbūs, įdomūs, netikėti įvykiai, istoriniai šeimos momentai, arba aprašyti iš karto į kartą perduodamus daiktus, tapusius šeimos relikvijomis.

11.3. papasakoti apie Kaišiadorių krašto svarbą šeimos gyvenimui ir apie tai, kuo šeima prisidėjo arba prisideda prie krašto gerovės, grožio, garsinimo.

12. Reikalavimai vaizduojamosios dailės kūriniams:

12.1. Mažiausias formatas - A3;

12.2. Atlikimo technika pasirenkama laisvai (tapyba, akvarelė, linoraižinys, kompiuterinė grafika, karpinys ar kt.).

12.3. Kūriniai turi būti paruošti eksponavimui (įrėminti ar paspartuoti).

12.4. Kitoje kūrinio pusėje būtina priklijuoti darbo kortelę (2 priedas), užpildytą aiškiai parašytomis didžiosiomis raidėmis arba kompiuteriu.

12.5. Kortelėje būtina nurodyti:

12.5.1. kūrinio pavadinimą (rašyti kabutėse);

12.5.2. autoriaus vardą, pavardę (vardininko linksniu), gimimo datą ir amžių (kiek metų);

12.5.3. trumpą paaiškinimą (1–3 sakiniai), kas pasirinkta vaizduoti ir kodėl;

12.5.4. dailės techniką, kuria atliktas kūrinys;

12.5.5. mokytojo ar vadovo (jei toks buvo) vardą, pavardę;

12.5.6. mokyklos (jei autorius mokosi) arba darbovietės (jei autorius dirba) pavadinimą.

13. Dailės kūriniuose rekomenduojama (pasirinktinai):

13.1. vaizduoti tėvų ir (ar) protėvių gyvenimo, veiklos, kūrybos, šeimos tradicijų, papročių arba įvykių, pakeitusių šeimos likimą, momentus, šeimos narius, protėvius, žymius giminės žmones, iš karto į kartą perduodamus daiktus, tapusius šeimos relikvijomis;

13.2. vaizduoti konkrečias Kaišiadorių krašto vietoves, objektus, susijusius su šeimos istorija;

13.3. nubraižyti, nupiešti arba kitomis dailės technikomis sukurti šeimos genealoginį medį, kuriame pažymėtos šeimos narių gimimo, mirties (jei mirę), vedybų datos, gimimo vieta (rajonas, miestas, kaimas).

 

V SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

14. Informacija apie Konkursą pateikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro, socialinių partnerių tinklalapiuose, spaudoje, siunčiama įvairioms įstaigoms, organizacijoms.

15. Darbai pateikiami iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 16 val.

16. Dalyvio anketa ir prozos kūrinys siunčiami el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt

17. Dailės kūrinys (originalas) su kitoje pusėje priklijuota kortele pateikiamas Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrui adresu Kęstučio 22, Kaišiadorys. Dailės kūrinio autorius dalyvio anketą ir užpildytą kūrinio kortelės elektroninį variantą siunčia el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt.

18. Organizatorius per 5 dienas raštu arba el. paštu patvirtina, kad dalyvių darbus, anketas ir dailės darbo kortelę gavo.

19. Informacija apie Konkurso nugalėtojus skelbiama Konkurso organizatorių tinklalapyje.

20. 2018 m. lapkričio mėnesį Konkurso dalyvių darbų parodos „Mano šeimos istorija“ pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimai vyks Kaišiadorių kultūros centre. Organizatoriai  pasilieka teisę keisti parodos ir apdovanojimų laiką bei vietą. Apie parodos vietą, datą ir trukmę informuojama  Konkurso organizatorių ir socialinių partnerių tinklalapiuose.

21. Konkurso nugalėtojų kūriniai bus publikuojami Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro ir (ar) socialinių partnerių tinklalapiuose.

22. Švietimo įstaigoms rekomenduojama darbų kūrimą integruoti į formaliojo ir neformaliojo ugdymo procesą.

23. Informaciją konkurso klausimais teikia Kristina Dzeventlauskienė, tel. 8 687 94 931, el. p. dzeventlauskiene@gmail.com

VI SKYRIUS

KŪRINIŲ VERTINIMAS

 

24. Kūrinių vertinimo kriterijai:

24.1. originalumas;

24.2. meninė raiška;

24.3. kūrinio atitikimas Konkurso nuostatams;

24.4. taisyklinga kalba.

25. Kūrinius vertina Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos dvi (dailės ir prozos) vertinimo komisijos (toliau – Komisijos). Kiekviena Komisija sudaroma iš 5 asmenų: 4 narių ir pirmininko. Atstovus į Komisijas deleguoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (2), Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras (2), Kaišiadorių kultūros centras (2), Kaišiadorių muziejus (2), Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (2). Komisijoje gali dirbti tik nedalyvaujantys Konkurse nariai.

26. Komisijos iki 2018 m. spalio 31 d. atrenka po vieną geriausią darbą iš:

26.1. kiekvienos amžiaus grupės;

26.2. kiekvienos temos;

26.3. kiekvienos srities.

27. Komisijų sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo visi Komisijos nariai.

28. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai, netiksliai metrikuoti arba pateikti pasibaigus terminui, yra nevertinami.

29. Komisijų sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

 

VII SKYRIUS

GERIAUSIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ APDOVANOJIMAI

 

30. Nugalėtojai apdovanojami Kaišiadorių rajono savivaldybės padėkos raštais ir dovanomis.

31. Kitiems Konkurso dalyviams įteikiami Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštai už dalyvavimą Konkurse.

32. Apie nugalėtojų apdovanojimo ceremonijos datą ir vietą individualiai informuojami tik prizinių vietų laimėtojai ir jų mokytojai ar vadovai (jei tokie nurodyti).

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Darbai autoriams negrąžinami.

34. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus, jei siunčiama paštu.

35. Konkurso organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus.

36. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį ir dalyvio anketą Konkursui, kartu sutinka ir patvirtina, kad:

36.1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) geriausius Kūrinius neatlygintinai naudoti nekomerciniais Kaišiadorių krašto populiarinimo, Konkurso viešinimo, informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose renginiuose tikslais. Konkurso organizatoriai turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, įstaigą) naudoti Konkurso administravimo, nugalėtojų viešo paskelbimo, statistikos ir kitais įstatymų leidžiamais tikslais;

36.2. dalyvis yra susipažinęs su Konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

__________________

 

 

 

Kūrybos konkurso „Mano šeimos istorija“

1 priedas

 

KŪRYBOS KONKURSO „MANO ŠEIMOS ISTORIJA“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI,

DALYVIO ANKETA

 

Vardas, pavardė

 

Amžius (kiek metų yra anketos pildymo dieną)

 

Amžiaus grupė, kuriai priklauso Konkurso dalyvis (pabraukti)

I grupė (nuo iki priešmokyklinio amžiaus iki 10 metų)

 

II grupė (nuo 11 iki 18 metų)

 

III grupė (suaugusieji – 19 m. ir vyresni)

Mokymosi ar darbo įstaiga

 

El. pašto adresas

 

Mob. telefono numeris

 

Sritis, kuriai priskiriamas kūrinys (pabraukti)

Proza

Vaizduojamoji dailė

Kūrinio tema

 

Kūrinio pavadinimas

 

Darbo vadovo (jei toks buvo) vardas, pavardė, el. paštas, telefonas

 

____________________

 

 

 

 

Kūrybos konkurso „Mano šeimos istorija“

2 priedas

 

KŪRYBOS KONKURSO „MANO ŠEIMOS ISTORIJA“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI,

DAILĖS KŪRINIO KORTELĖ (PAVYZDYS)

 

Kūrinio pavadinimas

 

Autorius (vardas, pavardė)

 

Gimimo data

 

Amžius

 

Kas pasirinkta vaizduoti ir kodėl?

 

Dailės technika

 

Mokytojo / vadovo vardas, pavardė

 

Mokyklos / darbovietės pavadinimas

 

 

 


Atgal